โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
ครูธุรการ

รณิดา จันทร์เกตุ
ครู
หัวหน้าครูธุรการ
เบอร์โทร : 0659749245