โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
ปฐมวัย

สุเทพ อ้นอ่อน
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0834840433

รัตนา อยู่บ้านคลอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0637798524

ฉัตรดาว จันทร์เยี่ยม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0953196669

ณัฐกมล ตูมหอม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0969953518

ศุภนิดา พึ่งเพ็ง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0827680352

กาญจนา พนมวัน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0947361040

ธนาภรณ์ จันทะคุณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0650591635

กมลชนก ส่งสุข
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0839412661