โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
สีธงประจำโรงเรียน
สีธงประจำโรงเรียน
                     สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
                     สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรื่องทางภูมิปัญญา