โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์
อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์

          อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ ได้แก่
               - อาคารเรียน                   1     หลัง

               - อาคารเอนกประสงค์       1     หลัง
          จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน แบ่งเป็น

               - ชั้นอนุบาล      1   จำนวน      2   ห้อง
               - ชั้นอนุบาล      2   จำนวน      2   ห้อง
               - ชั้นอนุบาล      3   จำนวน      2   ห้อง
          พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น (เครื่องเล่นสนาม) อาคารลานเพลิน