โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
          เก่ง  ดี  มีความสุข
เอกลักษณ์
           ยิ้มเก่ง  ไหว้สวย