โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1. จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกด้าน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
          2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตัวเอง สามารถคิด วิเคราะห์
ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ชุมชนมีส่วนร่วม
          3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
          1. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพทุกด้าน
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
          2. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ชุมชนมีส่วนร่วม
          3. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ