โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา อย่างมีประสิทธิภาพทุกด้าน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา
          มีศีลธรรม    สร้างสมาธิ    นำไปสู่ปัญญา