โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
          ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปวงกลมสองวง วงกลมที่ 1 เป็นชื่อโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วงกลมที่ 2 เป็นรูปศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระราชวังจันทน์