โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
              เดิมโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์เป็นบ้านพักของ  นายเจริญ  ฐ.วิทยศักดิ์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  14/1 ถนนวังจันทน์ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งต่อมาให้บุตรขอเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล โดยนางนิภาภรณ์  พรหมเสน เป็นบุตร
ได้ขออนุญาตตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 1 / 2526 ลงวันที่  26  มกราคม  2526  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรชุดแรก  คือ
                        นางนิภาภรณ์              พรหมเสน                  ผู้รับใบอนุญาต
                        นายเจริญ                   ฐ.วิทยศักดิ์                ผู้จัดการ
                        นางสาวนุชนาฎ           รักษาคม                   ครูใหญ่
                        นางสาวฉลวย             ดิสโต                       ครู
                        นางสาวรพิพรรณี         บุญน้อยกุล               ครู
                        นางสาวจำเนียร           อ่ำพันธุ์                     ครู
                        นางสาวนพนุช             บุญคง                      ครู
          จำนวนนักเรียน  72  คน  ทำการสอนระดับชั้นอนุบาล  1 - 2  จำนวนห้องเรียน  3  ห้องเรียน เปิดเรียน เมื่อวันที่  16  มกราคม  2526  พ.ศ. 2537  นายเจริญ  ฐ.วิทยศักดิ์  ได้ถึงแก่กรรมจึงแต่งตั้งผู้จัดการแทน  คือ  นางนุชนาฎ  กันพรม  (รักษาคม)
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2537
          พ.ศ. 2548 นางอนงค์  คล้ายสอน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2548 แทนนางนุชนาฏ  รักษาคม  ซึ่งลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัว